برای ساختن واژه های جدید و عبارات و جملات معنی دار، قواعدی وجود دارد. به مجموعه این قواعد، گرامر (Grammatik) می گوییم.زبان آلمانی بدون استفاده از گرامر، مجموعه‌ای از واژه‌ها، عبارت‌ها و جمله‌های نامفهوم خواهد بود که فهم و درک آن‌ها را برای مخاطب دشوار می‌کند. حتی در تمام آزمون‌های بین‌المللی زبان آلمانی از جمله:آزمون های گوته، برای پاسخگویی به سؤال‌های هر بخش، باید تسلط کافی به گرامر زبان آلمانی داشته باشیم. یک کلید طلایی برای شروع و رفع اشکالات گرامری، استفاده از کتابچه های تمرین گرامر است.*

Deutsch Aber Hallo (A1)

Deutsch Aber Hallo (A2)

Deutsch Aber Hallo (B1)

Deutsch Aber Hallo (B2)

Grammatikübungen (A1)

Grammatikübungen (A2)

Grammatikübungen (B1)

Grammatikübungen (B2)