قطعا واژگان مهم ترین بخش در یادگیری هر زبان به شمار می رود. بدون واژگان، نمی توان صحبت کرد. همچنین با یک بانک واژگان مختصر می توانیم منظور خود را بیان کنیم؛ بی آنکه با گرامر آن زبان آشنایی داشته باشیم.
مانند: آب، غذا، اتوبوس و …
توسعه بانک لغات امری است بسیار مهم و کلیدی. یادتان نرود که واژه ها را بهتر است در ساختار جمله بخاطر بسپاریم یا به شکل موضوعی حفظ کنیم.*

GOETHE-ZERTIFIKATE A1

GOETHE-ZERTIFIKATE A2

GOETHE-ZERTIFIKATE B1

GOETHE-ZERTIFIKATE B2

Einfach gut! Deutsch für die Integration A1

Einfach gut! Deutsch für die Integration A2

Einfach gut! Deutsch für die Integration B1

Einfach gut! Deutsch für die Integration B2