دیکشنری تصویری یا مصور (Bildwörterbuch)، نوعی دیکشنری است که معنی واژها را با استفاده از تصاویر نشان می دهد تا زبان آموز بتواند در ذهن خود، بین تصاویر و واژه ها،ارتباط برقرار کند و راحت تر آن واژه ها را به خاطر بسپارد.البته ناگفته نماند که در دیکشنری تصویری، فقط واژه هایی وجود دارد که قابل لمس باشند؛واژه هایی مثل سلامتی، عدالت، دشمن را نمی توان با تصاویر مشخصی معنی کرد. دیکشنری های مصور می توانند یک زبانه یا چند زبانه باشند و معمولا براساس موضوع، فهرست بندی می شوند.

First 200 Words in German

Meine allerersten 1000 Wörter

Mini Bilwörterbuch

Mein Deutsch